ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล   นักวิจัยเยาวชนพืชสวนดีเด่น

กองทุนสวนวิจัยพืชสวน ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ประจำปี 2562

  • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • มีผลงานตีพิมพ์ชื่อแรกในวารสารหรือรายงานการประชุมวิชาการ

ส่งชื่อ วัน เดือน ปี เกิด และผลงานได้ที่

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 73140

 โทรศัพท์  034351889, +6634351 889

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร