การขยายพันธุ์มะม่วง โดยวิธีการทาบกิ่ง

โดย นายวันชาติ  นิติพันธ์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์