เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผล โดยวิธีการตัดชำ  

ผู้เรียบเรียง  นายวันชาติ  นิติพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน