คณาจารย์ภาควิชาพืชสวน
ศาสตราจารย์ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช 
Prof. Dr. Jingtair Siriphanich 
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3705
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
    รองศาสตราจารย์ ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์
Assoc.Prof. Dr. Julapark Chunwongse
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3711
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงพันธุ์
     
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรัตน์ มงคลพร
Assoc. Prof.Dr. Orarat Mongkolporn
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3713
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงพันธุ์
  รองศาสตราจารย์ ดร. อุณารุจ บุญประกอบ
Assoc.Prof.Dr.Unaroj Boonprakob
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3714
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ไทยพงษ์
Assist.Prof.Dr.Kriengsak Thaipong
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3723
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงพันธุ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา เหลืองวิลัย
Assist.Prof.Dr.Kietsuda Luengwilai
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3722
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ หะวานนท์
Tee Havananda
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3718
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : อนุกรมวิธานพืชระดับโมเลกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ
Assist.Prof.Dr.Piyanath  Pagamas
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3721
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์ สืบมา
Assist.Prof.Dr.Phunsup Seubma
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3716
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : สรีรวิทยาพืช
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต
Dr.Parson Saradhuldhat
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3719
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : สรีรวิทยาพืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี  บุญเรืองรอด
Assist.Prof.Dr.Ratri  Boonrungrod
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา 3724
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงพันธุ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลพ ภวภูตานนท์
Assist.Prof.Dr.Lop Phavaphutanon
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3710
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : สรีรวิทยาพืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา อิ่มสบาย
Assist.Prof.Dr.Wachiraya Imsabai
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3720
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา  อับดุลลากาซิม
Dr.Supatida  Abdullakasim
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3725
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : สรีรวิทยาพืช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล
Assist.Prof.Dr.Surapong Dumrongkittikule
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3715
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม
Assist. Prof. Dr.Sermsiri Chanprame
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3712
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญมณี อาวุชานนท์
Assist.Prof.Dr.Anyamanee Auvuchanon
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3717
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงพันธุ์
     

อาจารย์ธีรนาฎ กาลปักษ์ 
Miss Teeranat  Kalpax
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3726
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม

 

อาจารย์ ดร.ปวีณา ชื่นวาริน
Dr.Paweena  Chuenwarin
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3727
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงพันธุ์

 

อาจารย์ ดร.นพพร  จรูญชนม์
Dr.Nopponr  Jaroonchon
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3729
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : สรีรวิทยาพืช

 

 

   

 

 

อาจารย์อาวุโส/ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.รวี  เสรฐภักดี
ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์พิเศษ A3701
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : สรีรวิทยาพืช
     รองศาสตราจารย์ ศศิยา ศิริพานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
Assoc.Prof.Sasiya Siriphanich
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3708
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  กฤษณพุกต์
Assoc.Prof.Dr.Krisana  Krisanapook
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3707
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : สรีรวิทยาพืช 
  รองศาสตรจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
Assist.Prof.Dr.Thammasak Thongket
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3708
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : สรีรวิทยาพืช
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ
Assoc. Prof.Prapaporn Tangkijchote
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3704
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : สรีรวิทยาพืช
    รองศาสตราจารย์ ดร. กวิศร์ วานิชกุล
Assoc.Prof. Dr. Kawit Wanichkul
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3703
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : สรีรวิทยาพืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
Assist. Prof.Dr.Pramote Saridnirun
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A3709
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายงาน : เทคโนโลยีชีวภาพและปรับปรุงพันธุ์
     
บุคลากรสายสนับสนุน
  นายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    นายวันชาติ นิติพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสุปราณี สระทองฮ่วม
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    นางณัฐยา พันยุโดด
ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสายฝน พลับจะโปะ
ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    นายธนวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

นางสาวนัฐชา  รอดรักษา
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
นายสรศักดิ์  ตรีอินทอง
ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง
แปลงทดลองพืชสวน 1
 

นายกฤษดา ผู้มีทรัพย์
ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง
แปลงทดลองพืชสวน1

นายมาลัยทอง อินทร์วงศ์
ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง
แปลงทดลองพืชสวน1
 

นางมาลี อินทร์วงศ์
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
แปลงทดลองพืชสวน 1

นายนิพนธ์  สันตะพด
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
แปลงทดลองพืชสวน 1
 

นายอาทิตย์  สง่าศิลป์
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
แปลงทดลองพืชสวน 2


นายยุทธ จารุจินดา
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
แปลงทดลองพืชสวน2

   

นางฐิตพัฒน์  ธัมมะรังกา
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นายอุทิศ บุญวัฒน์
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
แปลงทดลองพืชสวน 1,2

  นายธนัธ  แซ่เล้า
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
แปลงทดลองพืชสวน 1,2
  นางสาววิไล  สรงกระสินธ์
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
แปลงทดลอง 1
    นายนคร  แสนหลาบคำ
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
แปลงทดลอง 1,2
 

นางสาวเฟิร์น  อัครวงศ์
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง นักวิจัย
แปลงทดลอง 1

     

 

บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

  นายอัครชัย  โสมกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    นางอุทัยวรรณ  ด้วงเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายทัศนัย  ชัยเพชร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

นายอนุชา  วงศ์ปราณีกุล
ตำแหน่ง นักวิจัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

นางสายใจ  จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

   

นางธวัลรัตน์  ภูดิษฐ์ธะนะพร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายวิทยา  เศรษฐวิทยา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

   

นายปรีดา  รามศิริ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

 

นางสาววราภรณ์  สินสถาพรพงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

    นางสาววันณิสา  พูลเดช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
 

นางสาวบุณณดา  ศรีคำผึ้ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

    นายประเสริฐ  คำวงษ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
 

นางสาวกาญจนา  จุ้ยเอี่ยม
ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง

     

บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชไม้ผลเขตร้อน

  นายสามารถ  เศรษวิทยา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

    นายสุขะวัฒน์  ทองเหลี่ยว
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  ดร.พีรพงษ์  แสงวนางค์กูร
ตำแหน่ง นักวิจัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    นายเจริญ  ขุนพรม
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.h 
 

นางสาวยุพิน  อ่อนศิริ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

นางคนึงสุข  ผลดก
ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

นางสุดาพร  ณัฐพูลวัฒน์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.