รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
        รหัสหลักสูตร:  2552 00211 00426
        ภาษาไทย    :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
        ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Horticultural Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           ชื่อเต็ม      :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการพืชสวน)
           ชื่อย่อ       :  วท.ม. (วิทยาการพืชสวน)
           ชื่อเต็ม      :  Master of Science (Horticultural Science)
           ชื่อย่อ       :  M.S. (Horticultural Science) 

วิชาเอก (ถ้ามี)  ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
           หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1         ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
           หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2         ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          แผน ก แบบ ก 1
                 - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
                 - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพืชสวน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
                 - มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          แผน ก แบบ ก 2 
                 - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางการเกษตร พันธุศาสตร์ ชีววิทยา หรือ  สาขาที่เกี่ยวข้อง
                 - มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า      36  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

                           ก.  วิชาเอก                               ไม่น้อยกว่า         5       หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)
                              - สัมมนา                              ไม่น้อยกว่า             2    หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)
                              - วิชาเอกบังคับ                       ไม่น้อยกว่า             3    หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

                           ข. วิทยานิพนธ์                           ไม่น้อยกว่า      36  หน่วยกิต

 รายวิชา
                          ก.  วิชาเอก                               ไม่น้อยกว่า         5       หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
                          -สัมมนา                                                           2    หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
                          02042597      สัมมนา                                                     1,1
                                             (Seminar)
                          -วิชาเอกบังคับ                                                     3    หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
                          02042591**   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการพืชสวน I                   1(1-0-2)
                                             (Research Methods in Horticultural Science I)

                          02042592*     ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการพืชสวน II                   1(1-0-2)
                                             (Research Methods in Horticultural Science II)

                          02042593*     ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการพืชสวน III                  1(1-0-2)
                                             (Research Methods in Horticultural Science III)

                          ข. วิทยานิพนธ์                            ไม่น้อยกว่า      36  หน่วยกิต

                          02042599      วิทยานิพนธ์                                               1-36
                                             (Thesis)

 

แผน ก แบบ ก 2   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

                           ก. วิชาเอก                                ไม่น้อยกว่า      24  หน่วยกิต
                              - สัมมนา                             ไม่น้อยกว่า           2    หน่วยกิต
                              - วิชาเอกบังคับ                       ไม่น้อยกว่า           7    หน่วยกิต
                              - วิชาเอกเลือก                        ไม่น้อยกว่า         15    หน่วยกิต

                           ข. วิทยานิพนธ์                           ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต

รายวิชา

                          ก. วิชาเอก                                ไม่น้อยกว่า      24  หน่วยกิต
                          - สัมมนา                                                        2    หน่วยกิต
                          02042597      สัมมนา                                                     1,1
                                             (Seminar)

                          - วิชาเอกบังคับ                                                  7    หน่วยกิต
                          02042591      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการพืชสวน I                   1(1-0-2)
                                             (Research Methods in Horticultural Science I)

                          02042592      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการพืชสวน II                   1(1-0-2)
                                             (Research Methods in Horticultural Science II)

                          02042593      ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการพืชสวน III                  1(1-0-2)
                                             (Research Methods in Horticultural Science III)

                          02042594      เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการพืชสวน                     3(0-6-3)
                                             (Research Techniques in Horticultural Science)

                          02042595      สโมสรวารสาร                                             1(1-0-2)
                                             (Journal Club)

                          - วิชาเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า         15    หน่วยกิต

                          ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังตัวอย่างต่อไปนี้

                          02042521      การผลิตผักในเรือนกระจก                                3(2-2-5)
                                             (Greenhouse Vegetable Production)

                          02042522      การผลิตผักอุตสาหกรรมภายใต้ระบบมาตรฐานสากล   3(3-0-6)
                                             (Industrial Vegetable Production under International Standard System) 

                          02042541      สรีรวิทยาประยุกต์ในการผลิตผลไม้                       3(3-0-6)
                                             (Applied Physiology in Fruit Production)

                          02042542      เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลขั้นสูง                            3(3-0-6)
                                             (Advanced Fruit Production Technology)

                          02042551      สารอาหารของพืชสวน                                    3(2-3-6)
                                             (Horticultural Plant Nutrition)                                

                          02042552      สารควบคุมชีวภาพของพืช                                3(3-0-6)
                                             (Plant Bioregulators)                   

                          02042561      การวิเคราะห์และการแปลผลการทดลองทางพืชสวน    3(2-2-5)
                                             (Analysis and Interpretation of Horticultural Experiment)

                          02042562      การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์                              3(3-0-6)
                                             (Manuscript Preparation)

                           02042571      การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน                                 3(3-0-6)
                                             (Horticultural Breeding)

                          02042572      ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน                      1(0-3-2)
                                             (Horticultural Breeding Laboratory)   

                          02042573      การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0-6)
                                         (Cell and Tissue Culture for Plant Improvement)

                          02042574      จีโนมพืชสวน                                              3(3-0-6)
                                             (Horticultural Genome)

                          02042575      การปรับปรุงพันธุ์ผัก                                       3(3-0-6)
                                             (Vegetable Breeding)

                          02042581      สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์พืชสวน                           3(3-0-6)
                                             (Physiology of Horticultural Seed)

                          02042582      การเสื่อมตามอายุของผลิตผลพืชสวน                     3(3-0-6)
                                             (Senescence of Horticultural Commodities)

                          02042583      การผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์เชิงอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
                                             (Industrial Seed and Propagule Production)

                          02042584      การปรับภาวะและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์              3(3-0-6)
                                             (Seed Conditioning and Storage)

                          02042596      เรื่องเฉพาะทางวิทยาการพืชสวน                         1-3
                                             (Selected Topics in Horticultural Science)

                          02042598      ปัญหาพิเศษ                                               1-3
                                             (Special Problems)

                          และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหรือนอกสาขาวิชาเอก ที่มีเลขรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้                           

                          02003521      จุลภูมิอากาศพืช                                           3(3-0-6)
                                             (Crop Microclimate)

                          02049573      การคัดเลือกพันธุ์พืชขั้นสูง                                3(3-0-6)

                                             (Advanced Plant Selection)

                          02555522      ชีววิทยาโมเลกุลทางการเกษตร                           3(3-0-6)

                                             (Agricultural Molecular Biology)

                          02555531      พันธุศาสตร์โมเลกุลทางการเกษตร                       3(3-0-6)

                                             (Agricultural Molecular Genetics)

                          ข. วิทยานิพนธ์                            ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต

                          02042599      วิทยานิพนธ์                                               1-12
                                             (Thesis)

 

 คำอธิบายรายวิชา

02042521

การผลิตผักในเรือนกระจก  (Greenhouse Vegetable Production) 3(2-2)

        ประเภทของเรือนกระจก สรีรวิทยา ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเติบโตของพืชผักภายใต้สภาพเรือนกระจก การจัดการน้ำ ปุ๋ย อุณหภูมิ และแสงสว่างสำหรับการผลิตผักในเรือนกระจก เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินและการจัดการศัตรูพืชในเรือนกระจก

        Types of greenhouse. Physiology, environmental factors and growth of vegetable crops under greenhouse condition. Water, fertilizer, temperature and light management for vegetable production in greenhouse. Soilless culture techniques and pest management in greenhouse. 

02042522

การผลิตผักอุตสาหกรรมภายใต้ระบบมาตรฐานสากล (Industrial Vegetable Production under International Standard System) 3(3-0)

        ความสำคัญและประเภทของผักอุตสาหกรรม ระบบการผลิตและการจัดการฟาร์มการวางแผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต การวิเคราะห์การพัฒนาผลผลิต การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการควบคุม ฟาร์ม ระบบตลาดและมาตรฐานการผลิตสากล การประเมินฟาร์มและการรับรองมาตรฐาน

          Importance and types of industrial vegetables, production system and farm management, production planning and production technology, yield development analysis. Application of information technology and geographic information system for farming control, market system and global production standard, farm assessment and standard certification.

02042541

สรีรวิทยาประยุกต์ในการผลิตผลไม้  (Applied Physiology in Fruit Production) 3(3-0)

        หลักสรีรวิทยาของไม้ผล เทคโนโลยีการผลิตผลไม้ การประยุกต์ความรู้ด้านสรีรวิทยาพืชทางการผลิตไม้ผล การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การวิเคราะห์ดุลสารอาหารของพืช การควบคุมการชลประทาน และความสัมพันธ์ของแสงและอุณหภูมิในการควบคุมการเติบโตและการพัฒนา การให้ดอกและการผลิตไม้ผลรวมทั้งคุณภาพของผลไม้ กรณีศึกษา

                 Principle of fruit crop physiology. Fruit production technology. Application of plant physiology knowledge for fruit production work. Use of plant growth regulators, nutrient balance analysis of plant, irrigation control and light-temperature relationship for controlling of growth and development, flowering and production of fruit crops, as well as the fruit quality. Case study.   

02042542

เทคโนโลยีการผลิตผลไม้ในเขตร้อน  (Fruit Production Technology in the Tropics) 3(3-0)
 
ระบบการผลิตไม้ผลเขตร้อน การสร้างสวนไม้ผลเขตร้อนในระบบแตกต่างกัน ความสำคัญของเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล เทคโนโลยีขั้นสูงของการผลิตผลไม้ในเขตร้อน การวางแผนการใช้เทคโนโลยีและการประยุกต์ในการผลิตผลไม้เขตร้อน

        Climate and topography of tropical region, species and cultivar of tropical fruit crops, production systems of tropical fruit crops, establishment of tropical orchard in different systems, important of technology in fruit production, advanced technology of fruit production in the tropics, technology use planning and application in tropical fruit production.

02042551

สารอาหารของพืชสวน (Horticultural Plant Nutrition) 3(2-3)

          หน้าที่และรูปของสารอาหารพืช  การดูดสารอาหาร การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช ปฏิกิริยาเคมีของสารอาหารในดินและพืช บทบาทของสารอาหารทางสรีรวิทยาของพืช การประยุกต์ในการผลิตพืชสวน

        Functions and forms of plant nutrients, nutrient uptake, nutrient translocation in plant, chemical reaction of nutrients in soil and plant, role of nutrients in plant physiology, application in horticultural crop production.

02042552

สารควบคุมชีวภาพของพืช  (Plant Bioregulators) 3(3-0)

        การจำแนกสารควบคุมชีวภาพของพืช กระบวนการเมแทบอลิซึมในพืช ผลของสารควบคุมชีวภาพต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืชและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

        Classification of plant bioregulators. Metabolic processes in plant. Affected of bioregulators on plant physiological processes. Analysis of plant hormones and application in agriculture.

02042571

การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน  (Horticultural Breeding) 3(3-0)

      การนำเข้าพืช การประเมินค่าเชื้อพันธุ์ทางลักษณะสืบสายพันธุ์เชิงคุณภาพและปริมาณ เสถียรภาพของพันธุ์และอันตรกิริยาระหว่างจีโนไทป์และสภาพแวดล้อม การวางแผนการทดลองและสถิติแบบหลายตัวแปร วิธีการปรับปรุงพันธุ์สำหรับพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การคัดเลือกทางตรงและทางอ้อม

        Plant introduction, germplasm evaluation in qualitative and quantitative traits.  Breed stability and genotype by environment interaction.  Experimental designs and multivariate statistics. Breeding methods for self-pollinated crops and cross-pollirated crops. Direct and indirect selection.

02042572

การปรับปรุงพันธุ์ผัก (Vegetable Breeding) 3(3-0)

        ชนิดและพันธุกรรมของผักเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ผัก เทคนิคการคัดเลือกและการใช้กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ผัก กรณีศึกษา

        Type and genetic of economical vegetable, theory related to vegetable breeding, selection techniques and utilization of biotechnology processes for vegetable breeding. Case study.

02042573

การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช  (Cells and Tissue Culture  for Plant Improvement) 3(3-0)

     บทบาทของการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเก็บรักษาและการแลก เปลี่ยนเชื้อพันธุกรรม การประยุกต์การคัดเลือกเซลล์ในห้องปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงและการช่วยชีวิตคัพภะ พืชแฮพลอยด์และแฮพลอยด์ซ้อนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีและการ ผลิตพืชปลอดโรค การผลิตสารทุติยภูมิและยาในห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีโปรโตพลาสต์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นเครื่องมือสำหรับพันธุวิศวกรรม ความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช

          Role of plant cell and tissue culture in germplasm preservation and exchange. Application of In vitro cell selection, embryo culture and embryo rescue, haploid and double haploid plants in crop improvement. Plant cells and tissue culture for propagation of elite clones and disease-free plant production. In vitro production of secondary metabolites and drug. Protoplast technology for crop improvement. Plant tissue culture as a tool for genetic engineering. Recent advanced research in plant cells and tissue culture.          

02042581

สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์พืชสวน  (Physiology of Horticultural Seed) 3(3-0)

        การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดของเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาและการแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีภายในเมล็ดพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีภายในเมล็ดพันธุ์ระหว่างกระบวนการงอก การเก็บรักษาและการเสื่อมสภาพ  การปรับปรุงความงอกและความสม่ำเสมอในการงอก

          Physiological changes related to seed formation process, seed development and physiological maturity. Changes in seed chemical composition. Biochemical changes in seed during germination process, storage and deterioration. Improving of seed germination and its uniformity.

02042582

การเสื่อมตามอายุของผลิตผลพืชสวน   (Senescence of Horticultural Commodities) 3(3-0)

        กระบวนการเสื่อมตามอายุของใบ ดอก ผล และพืชทั้งต้น การเปลี่ยนแปลงของเยื่อและผนังเซลล์ อนุมูลอิสระและตัวต้านออกซิเดชัน การแลกเปลี่ยนแก๊ส การตอบสนองต่อบาดแผล เชื้อโรคและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

          Senescence process of leaf, flower, fruit and whole plants.  Changes in membrane and cell wall. Free radical and antioxidants. Gas exchange. Response to wounding, pathogen and unfavorable environments.

02042583

การผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์เชิงอุตสาหกรรม  (Industrial Seed and Propagule Production) 3(3-0)

        การเตรียมการ การวางแผน และเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ การปรับภาวะ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการรับรองสายพันธุ์ ธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์

          Preparation, planning and technology in seed and propagule production. Conditioning, storage, quality control, cultivar verification and certification. Seed and propagule production business.

02042584

การปรับภาวะและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  (Seed Conditioning and Storage) 3(3-0)

        กระบวนการเสื่อมสภาพก่อนการปรับภาวะ กระบวนการปรับภาวะเมล็ดพันธุ์ การอบแห้ง การทำความสะอาด  การคัดขนาด การคลุกสารเคมี การบรรจุและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชสวน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ระหว่างการปรับภาวะและการเก็บรักษา

          Deterioration process prior to conditioning. Seed conditioning processes, drying, cleaning, grading, chemical treating. Packing and storing of horticultural seed. Factors affecting seed quality during conditioning and storage.

02042591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการพืชสวน  (Research Methods in Horticultural Science) 3(3-0)

        หลักและระเบียบวิธีการวิจัยด้านวิทยาการพืชสวน  การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย  วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย  การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัด ทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์

          Research principles and methods in horticultural science, problem analysis for research topic identification, data collection for research planning, identification of samples and techniques.  Analysis, interpretation and discussion of research result, report writing for presentation and publication.

02042592

เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการพืชสวน  (Research Techniques in Horticultural Science) 3(0-6)

        หลักการทำงานและการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิจัยขั้นสูง ทางพืชสวน การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ การอ่าน การแปล และการสรุปผลการวิเคราะห์

          Principle and exploitation of scientific equipments for advanced research in horticulture. Use of instruments for analysis. Reading, interpreting and concluding of analytical results.

02042594

สโมสรวารสาร  (Journal Club) 1(1-0)

      การอ่านผลงานวิจัยตีพิมพ์ วรรณกรรมทางพืชสวนและวิทยาศาสตร์ด้านพืชแบบวิจารณ์ การเลือกบทความ การวิพากษ์ การอภิปรายเชิงวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ความรู้ร่วมกัน

        Critical reading of published research, literature in horticulture and plant science. Article selection, discussion, analytical debate and synthesis of knowledge in consensus.

02042596

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการพืชสวน(Selected Topics in Horticultural Science) 1-3

        เรื่องเฉพาะทางวิทยาการพืชสวนในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

          Selected topics in horticultural science at the master's degree level. Topics are subjected to change each semester.

02042597

สัมมนา (Seminar) 1

          การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการพืชสวนในระดับปริญญาโท

          Presentation and discussion on current interesting topics in horticultural science at the master's degree level.      

02042598

ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3

        การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาการพืชสวนระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

          Study and research in horticultural science at the master's degree level and compile into a written report.         

02042599

วิทยานิพนธ์  (Thesis) 1-3

        วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

       Research at the master's degree level and compile into a thesis.