รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18


ปก (pdf), สารบัญ (pdf) --

กลุ่ม : ไม้ผล

เรื่องที่ชื่อเรื่องจำนวนหน้า
1อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (Effect of Gamma Irradiation on Postharvest Quality of ‘Nam Dok Mai Si Thong’ Mango) | ผู้แต่ง : พงศ์รพี วิจิตรคุณานันท์,พีระศักดิ์ ฉายประสาท
8
2ผลของการฉายรังสีแกมมาในปริมาณต่ำต่อคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก (Effect of Low-dose Gamma Irradiation on Quality of Mango cv. Nam Dok Mai Si Thong for export) | ผู้แต่ง : พุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์,พงษ์ศักดิ์ จิณฤทธิ์, มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์, ศิรกานต์ ศรีธัญรัตน์, สุกัญญา อินทร์สวัสดิ์
7
3ผลของสารละลายพลาสมาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์ดอ (The Effect of Plasma Solution on Quality Change in longan (Dimocarpus longan cv. Daw) after Harvest) | ผู้แต่ง : วรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์,ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
6
4สารยับยั้งเอทิลีนอะมิโนเอททอกซีไวนิลไกลซีน (AVG) ชะลอการเหลืองและแตกของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองภายหลังเก็บรักษาในสภาพจำลองการขนส่งทางเรือ (Ethylene Inhibitor Aminoethoxyvinylglycine (AVG) Delays Yellowing and Dehiscence of ‘Monthong’ Durian Fruit after Simulation of Sea Transport) | ผู้แต่ง : พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล,ยุพิน อ่อนศิริ, จิตติมา จิระโพธิธรรม
8
5ศึกษาประชากรไร ในสวนส้มโอทับทิมสยาม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Study on the Population of Mite on Pomelo Tabtim Siam Orchard in Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province) | ผู้แต่ง : ทิพาวรรณ ทองเจือ,จรัญ ทองเจือ
10
6การประเมินศักยภาพมะขามเปรี้ยวสายพันธุ์ใหม่ (Evaluation of New Sour Tamarind Cultivars (Tamarindus indica L.)) | ผู้แต่ง : สมพงษ์ สุขเขตต์,สุดใจ ล้อเจริญ, สุภาวดี สมภาค, รัชนี ศิริยาน, ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
6
7ผลของ BA และ NAA ต่อการชักนำยอดของมะละกอแขกดำเกษตรในสภาพปลอดเชื้อ (Effects of BA and NAA on In vitro Shoot Induction of Carica papaya cv. Khaek Dam Kaset) | ผู้แต่ง : ศุภธิดา อับดุลลากาซิม,สุนิสา อุยะตุง, เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
7
9การสำรวจ จำแนก และคัดเลือกเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซาที่ละลายฟอสเฟตได้จากดินสวนมังคุด (Survey, Classification and Selection of Phosphate-solubilizing Ectomycorrhiza from Mangosteen Orchard Soils) | ผู้แต่ง : ปิยะมาศ โสมภีร์,ปวริศร์ อินทพุก, เฉลิมพล เอี่ยมพลับ
6

กลุ่ม : ผัก
เรื่องที่ชื่อเรื่องจำนวนหน้า
1การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของเห็ดฟาง (Postharvest physiological changes of straw mushroom) | ผู้แต่ง : ธนัชชา สัจจาศีล,กนกวรรณ เสรีภาพ
8
2ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของเห็ดฟาง (Effects of Temperatures on Postharvest Changes of Straw Mushroom) | ผู้แต่ง : อธิษฐาน บุญญรัตน์,กนกวรรณ เสรีภาพ
5
3ผลของไอระเหยเอทานอลที่ปลดปล่อยในการบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟและการเจาะรูบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาของพริกหวานสด | ผู้แต่ง : นฤมล พิลาคุณ, วีรเวทย์ อุทโท, ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล, เฉลิมชัย วงษ์อารีย์
8
5การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเนื้อสีส้ม (Improving Orange Flesh Sweet Potato [Ipomoea batatas (L.) Lam.]) | ผู้แต่ง : วราพงษ์ ภิระบรรณ์,มนัสชญา สายพนัส
7
6มะเขือเทศสีดาพันธุ์ใหม่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (New ‘Sida’ Tomato Cultivar at Si Sa Ket Horticultural Research Center) | ผู้แต่ง : เสาวนี เขตสกุล,จิรภา ออสติน, รัชนี ศิริยาน, วิมล แก้วสีดา, ปัญจพล สิริสุวรรณา, วีรยุทธ ดัดตนรัมย์, สุดใจ ล้อเจริญ, ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
6
7การทดสอบพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ (Yield Trials of Table Tomato (Solanum lycopersicum L.) | ผู้แต่ง : เสาวนี เขตสกุล,จิรภา ออสติน, รัชนี ศิริยาน, วิมล แก้วสีดา, ปัญจพล สิริสุวรรณา, วีรยุทธ ดัดตนรัมย์, สุดใจ ล้อเจริญ, ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
4

กลุ่ม : ไม้ประดับ
เรื่องที่ชื่อเรื่องจำนวนหน้า
1ศึกษารูปแบบการงอกของเมล็ด และการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของฝาดแดง [Lumnitzera littorea (Jack) Voigt] (Study of Seed Germination Pattern and Seedling Development of Red Teruntum [Lumnitzera littorea (Jack) Voigt]) | ผู้แต่ง : สุมิตรา เอื้อกิตติโรจน์,พิจิตรา แก้วสอน, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
5

กลุ่ม : สมุนไพร
เรื่องที่ชื่อเรื่องจำนวนหน้า
1การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดกลุ่มของกะเพรา (Ocimum sanctum L.) (Morphological Characterization and Grouping of Holy Basil (Ocimum sanctum L.)) | ผู้แต่ง : รัชนีกร นามบุดดี,ภาณุมาศ ฤทธิไชย, เยาวพา จิระเกียรติกุล
6
3ลักษณะสัณฐานวิทยา ความหลากหลายทางพันธุกรรม และพฤกษเคมีของมะกิ้ง (Morphology, Genetics Diversity and Phytochemical Characteristics of Hodgsonia) | ผู้แต่ง : บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว,วินัย สมประสงค์, วิลาสินี จิตต์บรรจง
9

กลุ่ม : เชื้อพันธุกรรม
เรื่องที่ชื่อเรื่องจำนวนหน้า
1สมรรถนะการรวมตัวและความดีเด่นของลูกผสมของถั่วฝักยาว (Combining Ability and Heterosis of Yardlong Bean)  | ผู้แต่ง : จิระภา สำเภาเล็ก,ปราโมทย์ พรสุริยา, ประพฤติ พรหมสมบูรณ์, สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
7