• คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
  ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง" (Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand)

 • ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี (Richmond Stylish Convention Hotel) จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562


  การลงทะเบียนและการชำระเงิน • ผลงานเรื่องเต็มจะตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารรวมเล่มผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
  ในรูปแบบเอกสารอิเลคโทรนิค (E-Proceedings)
   
 • รับเล่มบทคัดย่อและไฟล์เล่มรวมเรื่องเต็ม ฯ ในวันประชุม
 • ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อ บัญชี "การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 "
  เลขที่บัญชี 769-2-75646-7
 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม - ติดต่อสอบถาม ได้ที่ email : 18thnhc2019@gmail.com


คำแนะนำสำหรับการเตรียมไฟล์ Oral presentation

 1. ผู้จัดงานประชุมฯ เตรียมโปรแกรม MS PowerPoint 2013 สำหรับ oral presentation 
 2. การเตรียมไฟล์ .pptx ให้เตรียมสไลด์ในสัดส่วน 4:3 
 3. ในไฟล์ .pptx แนะนำให้ใช้ font ดังนี้ Tahoma หรือ TH SarabunPSK ทั้ง complex script และ latin text 
 4. หากใช้ font พิเศษอื่น ๆ ที่ไม่มีใน Windows ทั่วไป ให้ทำการบันทึกไฟล์โดยวิธีการดังนี้
    4.1 เลือกคำสั่ง Save As
    4.2 คลิกที่ปุ่ม Tools (ด้านซ้ายของปุ่ม Save) และเลือก Save Options...
    4.3 ที่หน้า Save presentations ให้เลื่อนหน้าจอลงมาจนสุดด้านล่าง
    4.4 คลิกให้มีเครื่องหมายถูกที่ปุ่มหน้า Embed fonts in the file แล้วคลิก OK
    4.5 ที่หน้าต่าง Save As จึงกดปุ่ม Save
 5. 5 หากไม่สะดวกที่จะดำเนินการแบบในข้อ 4.1-4.5 ให้ดำเนินการบันทึกไฟล์เป็นแบบ PowerPoint Show (.ppsx) แทน