Articles

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558  ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ทองเกตุ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ได้เปิดจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์พืชสวน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมภาควิชาพืชสวน โดยมีทีมงาน คณาจารย์ และนิสิตช่วยดำเนินกิจกรรม ให้กับน้องนิสิตชั้นปีที่ 1 ได้มีความรู้ ความเข้าใจในสาขา และสายงานของภาควิชาพืชสวน

ดูรูปกิจกรรมได้ที่นี่