ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Postharvest Technology Center

   ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการทำงานวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านสรีรวิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะผัก ผลไม้และดอกไม้ ทั้งนี้จึงต้องมีการประเมินคุณภาพผลผลิต การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ก่อนนำงานวิจัยเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการทั่วไป รวมทั้งนักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ส่งผลให้ผู้ส่งออกสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแต่ละปีศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมีงานวิจัยที่มีบุคคลากรเป็นหัวหน้าโครงการไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 วิชา/ภาคการศึกษาและสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ทั้งทางด้านบุคคลากร อุปกรณ์และสถานที่โดยมีโครงการที่ดำเนินการโดยนิสิตปริญญาตรี โท และ เอก ระดับการศึกษาละไม่น้อยกว่า 8  โครงการ/ปี รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 29 โครงการ/ปี ดังนั้นหากศูนย์ฯ มีเครื่องมือดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำวิจัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมสำหรับผักและผลไม้สด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่องานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต และการให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนต่อไป

ติดต่อเรา ที่เบอร์โทร. 034 355 368

บุคลากร

ผศ.ดร.เกียรติสุดา  เหลืองวิลัย
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  ดร.พีรงพษ์  แสงวนางกูร
ตำแหน่ง นักวิจัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

  นายเจริญ  ขุนพรม
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

  นายยุพิน  อ่อนศิริ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

นายคนึงสุข  ผลดก
ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 

นางสุดาพร  ณัฐพูลวัฒน์
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.