ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน), ปร.ด. (พืชสวน)

Doctor of Philosophy (Horticulture), Ph.D. (Horticulture)

โครงสร้างหลักสูตร มี 4 แบบ คือ

แบบ 1.1 มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

     ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

         - สัมมนา 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) - วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

     ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 

รายการวิชา ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                       - สัมมนา 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                         01007697 สัมมนา (Seminar) 1,1,1,1

                       - วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                       01007691 เทคนิคการวิจัยทางพืชสวน (Advanced Research Methods in Horticulture) 3(2-3-6)

                   ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

                        01007699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-48

 

แบบ 1.2 มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72หน่วยกิต

        ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

            - สัมมนา 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

            - วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

       ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

 

รายการวิชา ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                       - สัมมนา 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                         01007697 สัมมนา (Seminar) 1,1,1,1,1,1

                       - วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                         01007691 เทคนิคการวิจัยทางพืชสวน (Advanced Research Methods in Horticulture) 3(2-3-6)

                    ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

                       01007699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-72

 

แบบ 2.1 มีจํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมเป็น 48 หน่วยกิต

ซึ่งประกอบด้วย ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

                         - สัมมนา 4 หน่วยกิต

                         - วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต

                         - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

                     ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

รายการวิชา ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

                    - สัมมนา 4 หน่วยกิต

                      01007697 สัมมนา (Seminar) 1,1,1,1

                    - วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต

                      01007691 เทคนิคการวิจัยทางพืชสวน (Advanced Research Methods in Horticulture) 3(2-3-6)

                   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาที่เลขรหัสสามตัวหลัง ตั้งแต่หมายเลข 600 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

             ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

                 01007699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-36

 

 

แบบ 2.2 มีจํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต รวมเป็น 72 หน่วยกิต

ซึ่งประกอบด้วย ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

                          - สัมมนา 6 หน่วยกิต

                          - วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต

                          - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

                      ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

รายการวิชา ก วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

                    - สัมมนา 6 หน่วยกิต

                      01007697 สัมมนา (Seminar) 1,1,1,1,1,1

                    - วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต

                      01007691 เทคนิคการวิจัยทางพืชสวน (Advanced Research Methods in Horticulture) 3(2-3-6)

                    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาที่เลขรหัสสามตัวหลัง ตั้งแต่หมายเลข 600 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

                 ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หนวยก ่ ติ 01007699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-48

 

คำอธิบายรายวิชา 

01007513  การผลิตพืชสมุนไพร (Medicinal Plant Production)   3 (2-3)
  ชนิดและพันธุ์ปลูกของพืชสมุนไพร ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสารออกฤทธิ์ การเจริญเติบโต และผลผลิต มีการศึกษานอกสถานที่

Species and cultivars of medicinal plants. Factors affecting active compound production, growth and yield. Field trips required.

01007521 สรีรวิทยาของการผลิตผัก (Physiology of Vegetable Production) 3 (2-2)
  สรีรวิทยาการผลิต การเพาะเมล็ด การดูแลรักษา ลักษณะผิดปกติทางสรีรวิทยาของผัก มีการศึกษานอกสถานที่

Production physiology, seed sowing, cultural practice and physiological disorders of vegetable. Field trip required.

01007522 การผลิตผักโดยไม่ใช้ดิน (Vegetable Production in Soilless Culture) 3 (2-2)
  ความสำคัญ ชนิด และการจัดการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การเตรียมกล้า วัสดุเพาะกล้า และการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่

Importances, types and management of soilless culture. Raising seedling, substrates and nutrient solution preparation. Field trip required.

01007531 สรีรวิทยาของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (Physiology of Ornamental Plant Production) 3 (2-2)
  การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยา คุณภาพแสง ความเข้มแสง ช่วงแสง อุณหภูมิ และสารควบคุมการเติบโตในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
Application of plant physiological knowledge, light quality, light intensity, photoperiod, temperature, and growth regulators for ornamental plant production.    
01007532 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์ (Commercial Ornamental Plants Production)  3 (2-2)
  การ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และความรู้ทางสรีรวิทยาพืช เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ได้ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพสูงและสามารถ คาดการณ์การผลิตได้
Application of appropriate technology and plant physiological knowledge to adjust environmental conditions for high quality and predictable ornamental plant production.
01007533 การผลิตกล้วยไม้เชิงพาณิชย์ (Commercial Orchid Production)   3 (2-2)
  ธุรกิจกล้วยไม้ การวางแผนการผลิต การผลิตกล้วยไม้กระถางและกล้วยไม้ตัดดอก เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
Orchid business. Production planning. Cut flower and pot plant orchid production. Postharvest technology and value added.
01007534 วิทยาการไม้ประดับประเภทหัว (Ornamental Bulb Science)  3 (2-2)
  การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจ ลักษณะและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตและการพัฒนา การบังคับการเจริญเติบโต การเก็บรักษาและขนส่ง การบำรุงรักษาและการพัฒนาพันธุ์เชิงพาณิชย์ มีการศึกษานอกสถานที่
Utilization and economic value, characteristic and physiology of growth and development, growth and development manipulation, storage and transportation, commercial care-taking practice and cultivar development. Field trip required.
01007535  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก(Floricultural Crop Improvement)  3 (2-2)
  แนวคิดและวิธีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกที่ขยายพันธุ์โดยอาศัยและไม่อาศัยเพศ และไม้ดอกพื้นเมือง การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ 
Concept and methodology for crop improvement of sexual and asexual propagated floricultural crop and native flowering plants. Improvement of floricultural crops by induced mutation.
01007541 ไม้ผลทางอุตสาหกรรม I (Industrial Fruit Crop I) 3 (2-2)
  การจัดการปลูก บำรุงรักษา ตลอดจนการปรับปรุงเทคนิคในด้านต่าง ๆ เพื่อผลิตผลไม้สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในทางอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นหนักในมะม่วง กล้วย
A practical course dealing with the establishment and maintenance of orchards of commercial values with emphasis on mango and banana.
01007542 ไม้ผลทางอุตสาหกรรม II   (Industrial Fruit Crops II)  3 (2-2)
  การจัดการปลูก บำรุงรักษา ตลอดจนการปรับปรุงเทคนิคในด้านต่าง ๆ เพื่อผลิตผลไม้สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในทางอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นหนักใน ส้ม สับปะรด
A practical course dealing with the establishment and maintenance of orchards of commercial values with emphasis on citrus and pineapple.
01007543  สรีรวิทยาของไม้ผล (Physiology of Fruit Crops) 3 (2-3)
  กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และให้ผลิตภาพของไม้ผล
Physiological processes of plant which concerns with growth, development and productivity of fruit crops.
01007544 ไม้ผลเขตกึ่งร้อนและเขตอบอุ่น (Subtropical and Temperate Fruits)  3 (2-2)
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ การปรับตัว การขยายพันธุ์ การปลูก และบำรุงรักษา และการผลิตผลไม้เขตกึ่งร้อนและเขตหนาวที่สำคัญทางเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
Botanical characters, species, cultivars, adaptation, propagation, planting, cultural practices and production of economically subtropical and temperate fruits. Field trips required.
01007545 ไม้ผลเขตร้อนเศรษฐกิจ (Economic Tropical Fruits)  3 (2-2)
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิด การปรับตัว การขยายพันธุ์ การปลูก บำรุงรักษา และการผลิตผลไม้เขตร้อนที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
Botanical characters, origin, adaptation, propagation, planting, cultural practices and production of economically important tropical fruits.
01007551 สรีรวิทยาขั้นสูงของการผลิตพืชสวน (Advanced Physiology of Horticultural Crop Production) 3 (3-0)
  การผลิตพืชสวนโดยอาศัยผลงานค้นคว้าวิจัย และเทคนิคใหม่ ๆ ทางสรีรวิทยา
Current research on role of physiological factors determining horticultural crop production.
01007552 สรีรวิทยาของพืชสวนภายใต้สภาพเครียด (Physiology of Horticultural Plants Under Stress)  3 (3-0)
  ผลกระทบ สรีรวิทยา และการบรรเทาสภาพเครียดในระบบการผลิตพืชสวนจากการขาดแคลนน้ำ ความเค็มของดิน ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ความร้อน ความเย็น น้ำขัง การขาดธาตุอาหาร ธาตุอาหารมากเกินควร และปัจจัยทางชีวนะ มีการศึกษานอกสถานที่ 
Impact, physiology and mitigation of various stresses in horticultural crop production system. Stresses from drought, soil salinity, oxidation, heat, cold, water logging, nutrient deficiency, nutrient toxicity, and biotic factor. Field trips required.
01007554 การศึกษาขั้นสูงของสารกระตุ้นการเจริญเติบโตในพืชสวน (Advanced Plant Growth Regulators in Horticulture)  3 (3-0)
  การศึกษาสารควบคุมการเจริญของพืชและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ในด้านต่าง ๆ ของพืชสวน ผลของสารที่ใช้การวิเคราะห์หาปริมาณสารฮอร์โมนภายในพืช ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารกับกระบวนการสรีระต่าง ๆ ในพืชสวน Physiological and biochemical aspects of plant growth regulators in horticultural crops.
01007555 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตร(Plant Tissue Culture in Agriculture)  3 (2-2)
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมเกษตร 
Techniques of aseptic culture of organ, tissue, cell, protoplast, another, pollen and its application in agriculture.
 01007561 การออกแบบวางผังบริเวณ(Landscape Planning Studio)  3 (2-3)
  ขั้นตอนการออกแบบโครงการขนาดใหญ่เกี่ยวกับที่พักอาศัย และ/หรือการนันทนาการ มีพื้นที่ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ไร่
Design process of large scale projects, no smaller than 50 rai, concerning housing and recreational land uses.
01007571 การผสมพันธุ์ขั้นสูงของพืชสวน(Advanced Horticultural Breeding)  3 (2-2)
  วิชาพื้นฐาน : 007471 หรือ 003471 วิธีการผสมพันธุ์พืชสวนเฉพาะอย่าง 
Advanced techniques in breeding specific horticultural crops.
01007574 วิธีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล(Methods in Fruit Breeding)  3 (1-6)
  วิธีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล การนำความรู้ทางพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ การดำเนินงาน และการจัดการโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล มีการศึกษานอกสถานที่
Mathods in fruit breeding. Application of genetic knowledge in fruit breeding for new cultivars. Operation and management of fruit breeding programs. Field trip required.
01007575 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางพืชสวน(Molecular Genetics for Horticultural Crops)   3 (3-0)
  ธรรมชาติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม กลไกการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ การลอกรหัสและการแปลรหัสการรวมตัวกันใหม่ของดีเอ็นเอ การโคลนยีนและการถ่ายยีนในพืช วิธีการตรวจสอบการแสดงของยีนที่โคลนได้ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพในงานวิจัยทางพืชสวน
Nature and function of gene, DNA synthesis, transcription and translation, DNA recombination, gene cloning and transfer, methods of expressing cloned genes, biosafety and plant biotechnology application in horticultural research.
01007581 
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน(Horticultural Seed Production)   3 (2 - 2)
  การทำสวนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ การรวบรวม เก็บรักษา คัดเลือก และเตรียมเมล็ดพันธุ์
Cultivation techniques for seed production, collection, storage, selection and preparation of seeds.
01007582 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ผัก และดอกไม้  (Postharvest Physiology of Fruits, Vegetables and Flowers)   3 (3-0)
  การสูญเสียน้ำ การหายใจ การผลิตเอทิลีน การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี กระบวนการสุกและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยา ของผลไม้ ผัก และดอกไม้
Water loss, respiration, ethylene production, biochemical changes, ripening process and physiological disorder of fruits, vegetables and flowers.
01007592 การใช้สถิติในงานวิจัยพืชสวน (Statistical Applications in Horticultural Research) 3 (2-3)
  การเลือกใช้วิธีทางสถิติที่เหมาะสมในงานวิจัยพืชสวน การออกแบบการทดลองที่ใช้ในงานวิจัยทางพืชสวน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำเสนอผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ทางสถิติในรูปของรายงานและการสัมมนา 
Selection of appropriate statistical procedures in horticultural research. Experimental designs used in horticultural research. Application of computer programs for statistical data analysis. Presentation of statistical analysis results in written report and in seminar.
01007621 การผลิตผักขั้นสูง  (Advanced Vegetable Crop Production)   3 (2 – 3)
  การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผักเฉพาะอย่างที่ใช้ในอุตสาหกรรม ทั้งสดและแปรรูป เน้นการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพ
Application of scientific and advanced techniques in the production of vegetables for fresh and processing industries. Emphasis made on quality produced, environment for production efficacy and quality control.
01007622 สรีรวิทยาขั้นสูงของผัก(Advanced Physiology of Vegetable Crop)   3 (2 – 3)
  กระบวนการต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การพัฒนาและให้ผลผลิตของผัก
Processes of advanced physiology associated with growth and development for production of vegetables.
01007631 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับขั้นสูง (Advanced Flower and Ornamental Crop Production)  3 (2 – 3)
  เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพดี การลดต้นทุนในการผลิต การผลิตให้ได้ตลอดปี การเก็บเกี่ยวผลผลิต การบรรจุหีบห่อส่งตลาด
และการตลาด
Advanced techniques in the production of high quality for flower and ornamental crops. Cost reduction, year – long production, harvesting, packaging and marketing.
01007632 สรีรวิทยาขั้นสูงของไม้ดอกไม้ประดับ (Advanced Physiology of Flower and Ornamental Crops)  3 (2 – 3)
  สรีรวิทยา ขั้นสูงในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญซึ่งดำเนินการภายในประเทศและเปรียบ เทียบกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในท้องถิ่นที่ต่างกัน การวิเคราะห์และประเมินผลในการผลิตกับสภาวะและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
Advanced physiology in the production of important flower and ornamental plants domestically. Comparison between different production zones. Analysis and evaluation of related factors and conditions for the production of these crops. 
01007641 การผลิตไม้ผลขั้นสูง(Advanced Fruit Crops Production)   3 (2 – 3)
  การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผักเฉพาะอย่างที่ใช้ในอุตสาหกรรม ทั้งสดและแปรรูป เน้นการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพ 
Application of modern science and advanced technologies in the production of fruit crops for fresh and processing industries. Emphasis made on productivity and quality of the produces. Management of environment for production efficacy and quality control.
01007642 สรีรวิทยาขั้นสูงของไม้ผล(Advanced Physiology of Fruit Crops)   3 (3 – 0)
  กระบวนการต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของไม้ผล
Advanced physiological processes in relation to growth and development of fruit crops.
01007655 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขั้นสูงของพืช (Advanced Plant Tissue Culture)  3 (2 – 3)
  เทคนิคและความรู้ขั้นสูงในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนำเทคนิคพันธุวิศวกรรมมาปรับใช้ การประยุกต์การดำเนินการวิจัย การให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
Techniques and profound knowledge in tissue culture. Application of genetic engineering, modification, research procedures, consultation and problem solving in plant tissue culture.
01007671 การขยายพันธุ์พืชขั้นสูง(Advanced Plant Propagation)   3 (2 – 3)
  เทคโนโลยีขั้นสูงของการขยายพันธุ์พืชแบบใหม่ ๆ สาเหตุของความสำเร็จหรือล้มเหลวในการขยายพันธุ์พืช 
Advanced technologies of new methods in plant propagation. Causes of success and failure problems in plant propagation.
01007672  การปรับปรุงและการพัฒนาพันธุ์ผัก(Vegetable Cultivar Improvement and Development) 3 (2 – 3)
  การ ใช้วิธีการเฉพาะอย่างในการปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อให้ได้พันธุ์ผักที่มี คุณภาพดีขึ้นในด้านการต้านทานโรคแมลงและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ปรับปรุงให้พืชผักมีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น     
Specific means of varietal improvement for better vegetable varieties in relation to disease and insect resistance, unsuitable environmental growing conditions, and higher nutritional values.
01007673** การปรับปรุงและการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  (Flower and Ornamental Cultivar Improvement and Development) 3 (2 – 3)
  ปัญหาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในปัจจุบัน วิธีการปรับปรุงพันธุ์และการก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการใช้สารเคมีและรังสี การรวบรวม การคัดและรักษาพันธุ์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว
General problems related to varieties. Varietal improvement and induced mutation by chemicals and irradiation. Collection, selection and maintenance of improved varieties.
01007674 การปรับปรุงและการพัฒนาพันธุ์ไม้ผล(Fruit Cultivar Improvement and Development) 3 (2 – 3)
  กรรมวิธีและบทบาทของสารเคมีที่ใช้ในการผสมข้ามระหว่างไม้ผลบางชนิด วิธีการคัดเลือกไม้ผลเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง การปรับปรุงลักษณะทางสรีรวิทยาหรือลักษณะเกี่ยวกับคุณภาพ ความเป็นมาและแนวทางการปรับปรุงไม้ผลเพื่อการอุตสาหกรรม   การรวบรวมพันธุ์และแหล่งพันธุกรรมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงไม้ผล  
Procedures and roles of chemicals used in cross pollination of fruit crops. Selection of fruit crops for specific purpose. Improvement of some physiological and/or qualitative characters. Scopes of fruit crop improvement for industry. Collection and germplasm resources for fruit crop improvement.
01007681 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวนขั้นสูง(Advanced Horticultural Seed Production)  3 (2 – 3)
  การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวนเฉพาะชนิดโดยวิธีการผสมข้าม การใช้การเป็นหมันของเกสรตัวผู้ และวิธีการพิเศษอื่น ๆ
Seed production of specific horticultural crops by means of cross pollination, male sterility, and other specific methods.
01007682 เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง (Advanced Postharvest Technology and Physiology)  3 (3 – 0)
  กลไกการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของผัก ผลไม้ และดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว ปัญหาทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการปรับใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาเพื่อลดความสูญเสีย 
Molecular mechanism in changes of fruits flowers and vegetables after harvest. Postharvest technological problems and the use of physiological knowledge to reduce losses.
01007691 ระเบียบวิจัยขั้นสูงทางด้านพืชสวน(Advanced Research Methods in Horticulture)  3 (2 – 3)
  งานวิจัยขั้นสูงทางพืชสวน และ การจัดทำโครงร่างการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ และการนำเสนอ การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   
Advance research in horticulture and preparation of research proposal, computer application for data processing and retrievals, data analysis, article writing and presentation, group discussion. Paper preparation for presentation and publication.
01007696    เรื่องเฉพาะทางพืชสวน (Selected Topics in Horticulture)     3 (1 – 3)
  เรื่องเฉพาะทางพืชสวนในระดับปริญญาเอก  หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา  
Selected topics in horticulture at the doctoral degree level. Topics are subject to change each semester.
01007697 สัมมนา(Seminar)  1
  การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางพืชสวน ในระดับปริญญาเอก
Presentation and discussion on interesting topics in horticulture at the doctoral degree level.
01007698 ปัญหาพิเศษ(Special Problems)     1 – 3
  การศึกษาค้นคว้าทางพืชสวน ระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
Study and research in horticulture at the doctoral degree level and compile into a written report.
01007699 วิทยานิพนธ์(Thesis)  1 – 72
 

วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์  
Research at the doctoral degree level and compile into a thesis.