การศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี พ.ศ. 2555)

          หลักสูตรปริญญาตรีของภาควิชาพืชสวนจัดไว้สำหรับให้ความรู้ขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุกสาขาวิชาดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาจะได้ใช้เป็นหลักในการประกอบอาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

          การเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของภาควิชาพืชสวนต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ ชีววิทยาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และปรัชญา ผู้ที่ประสงค์จะเลือกพืชสวน ต้องเรียนครบตามหลักสูตรชั้นปีที่หนึ่ง (โดยไม่ถอดถอน [drop] และ ติด F รายวิชา) ของคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และควรมีแต้มเฉลี่ยของทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.0 โดยแจ้งความจำนงต่อคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ภายในเวลาที่กำหนด ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ซึ่งในหลักสูตรแกนกำหนดลักษณะวิชาและจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า136หน่วยกิต และแบ่งเป็น3หมวดวิชา คือ

           1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาษา และ พลศึกษา รวม 32 หน่วยกิต
           2.   หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย วิชาแกน (แกนวิทยาศาสตร์, แกนเกษตรศาสตร์) วิชาเฉพาะบังคับ (สาขาวิชาต่าง ๆ) วิชาเฉพาะเลือก (แขนงต่าง ๆ) รวม 99 หน่วยกิต
           3.   หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รายละเอียดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาพืชสวน หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต           

 โครงสร้างของหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า               136      หน่วยกิต 
     โครงสร้างของหลักสูตร

           จำนวนหน่วยกิตรวม               ไม่น้อยกว่า                136    หน่วยกิต

          1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า                 31     หน่วยกิต
              1.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                6      หน่วยกิต
              1.2  กลุ่มวิชาภาษา                                         12      หน่วยกิต
              1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                  3      หน่วยกิต
              1.4  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                   8      หน่วยกิต
              1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษา                                      2      หน่วยกิต

           2. หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า                99      หน่วยกิต

              2.1 วิชาแกน                                                 56      หน่วยกิต
                  2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                           31      หน่วยกิต
                  2.1.2 กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์                          25      หน่วยกิต
              2.2   วิชาเฉพาะบังคับ        ไม่น้อยกว่า               28      หน่วยกิต 
              2.3   วิชาเฉพาะเลือก         ไม่น้อยกว่า               15      หน่วยกิต        

          3. หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า                 6      หน่วยกิต

รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               31      หน่วยกิต
   1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                          6       หน่วยกิต
    01999011   อาหารเพื่อมนุษยชาติ(Food for Mankind)   3(3-0-6)

 และเลือกอีก3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
01999013   การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจําวัน                                       3(2-2-5)
                (New Age Information Management in Everyday Life)
01999211   คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน                                       3(2-2-5)
                (Mathmatics and Computers in Everyday Life)
01999213   สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต (Environment, Technology and Life)     3(3-0-6)

    1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                                            12                    หน่วยกิต
    01355xxx   ภาษาอังกฤษ                                                                           9( - )

และเลือกอีก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
    01999021   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)        3(3-0-6)
    01355xxx   ภาษาอังกฤษ                                                                         3(3-0-6)
    (หมายเหตุ วิชาที่จะเลือกเป็น Eng4 จะต้องเป็นวิชาที่มี Pre :Eng 3)

    1.3    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   3                  หน่วยกิต

เลือก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    01999031   มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilizations)                3(3-0-6)
    01999032   ไทยศึกษา (Thai Studies)                                                         3(3-0-6)
    01999033   ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)                                            3(3-0-6) 

    1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         8               หน่วยกิต

    01371111   สื่อสารสนเทศ(Information Media)                                              1(1-0-2) 
    02999144   ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย (Life Skills for Undergraduate Student)              1(1-0-2)

และเลือกอีก6 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ดัง 
ตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้               
01132101   ผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Modern Entrepreneur)                                   3(3-0-6)
01119407   การจัดการและการพัฒนาธุรกิจเกษตร                                               3(3-0-6)
                 (Agribusiness Management and Development)
01453101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(Introduction to Law)                3(3-0-6) 
01999041   เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี(Economics for Better Living)        3(3-0-6)
01999141   มนุษย์กับสังคม(Man and Society)                                                 3(3-0-6) 
02999042   การพัฒนานิสิต(Students Development)                                         3(2-3-6)

    1.5    กลุ่มวิชาพลศึกษา                         2                หน่วยกิต

    01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activities)                          1,1(0-2-1) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                  98                 หน่วยกิต

  2.1 วิชาแกน                                       56                 หน่วยกิต
     2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                     31                 หน่วยกิต

    01401114   พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany)                                              3(3-0-6)
    01403111   เคมีทั่วไป (General Chemistry)                                                     4(4-0-8)
    01403112   เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry)                 1(0-3-1.5)
    01403221   เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)                                                   4(4-0-8)
    01403222   เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Organic Chemistry)               1(0-3-1.5)
    01416311   หลักพันธุศาสตร์ (Principles of Genetics)                                         3(3-0-6)
    01416312   พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Genetics)                            1(0-3-1.5)
    01419211   จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)                                        3(3-0-6)
    01419214   จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Microbiology)    1(0-3-1.5)
    01422111   หลักสถิติ I (Principles of Statistics I)                                              3(3-0-6)
    01424111   หลักชีววิทยา (Principles of Biology)                                               3(3-0-6)
    01424112   ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biology)                                 1(0-3-1.5)

     2.1.2 กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์                    25                 หน่วยกิต

     02036111  เกษตรศาสตร์ทั่วไป (Overview in Agriculture)                                   1(1-0-2)
     02036211  การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร                                3(3-0)-6
                   (Agricultural Extension and Technology Transfer)
     02036221  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ (Animal Science and Technology)  3(3-0-6)
     02036231  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่ (Crop Science and Technology)   2(2-0-4)
     02036241  กีฏวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Entomology)                                 3(2-3-6)
     02036251  อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery and Equipment)  3(2-3--6)
     02036261  วิทยาศาสตร์ทางดิน (Soil Science)                                                    3(2-3-6)
     02036271  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน(Horticultural Science and Technology)         2(2-0-4)
     02036281  โรคพืชวิทยาเบื้องต้น (Introductory Plant Pathology)                           3(2-3-6)
     02036299  การฝึกงานเบื้องต้น (General Practicum)                                            2(0-10)

2.2 วิชาเฉพาะบังคับ สาขาวิชาพืชสวนไม่น้อยกว่า          28      หน่วยกิต
    01401351   สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช(Introductory Plant Physiology)                     3(2-3-6)
    01402311   ชีวเคมีI (Biochemistry I)                                                                2(2-0-4)
    01402312   ชีวเคมีI ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biochemistry I)                         1(0-3-2)
    01422311   การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์(Applied Experimental Design & Analysis)3(2-2-5)
    02034111   ปริทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(Overview of Agricultural Biotechnology)          2(2-0-4)
    02037311   หลักการพืชสวน(Principles of Horticulture)                                        (3-0-6)
    02037312   ปฏิบัติการพืชสวน(Laboratory in Horticulture)                                    1(0-3-2)
    02037371   หลักการขยายพันธุ์พืช(Principles of Plant Propagation)                        3(2-2-5)
    02037451   สรีรวิทยาของพืชสวน(Physiology of Horticultural Crops)                      3(2-2-5)
    02037471   หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน(Principles of Horticultural Breeding)          3(2-2-5)
    02037497   สัมมนา(Seminar)                                                                           1
    02037499   การฝึกงานเฉพาะด้านพืชสวน(Specific Practicum in Horticulture)            3(0-10-5)

2.3   วิชาเฉพาะเลือก สาขาวิชาพืชสวนไม่น้อยกว่า    15               หน่วยกิต

      2.3.1 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้                             
    02029417   หลักการควบคมวัชพืช(Principles of Weed Control)                                3(2-3-6)
    02037361   การเขียนลายเส้นและทัศนียภาพ (Drawing and Perspective in Horticulture Design)           2(1-3-4)
    02037362   พื้นฐานการจัดสวนในบ้าน(Basic Home Landscaping)                              2(2-0-4)
    02037411   การจัดการสถานเพาะชํา(Nursery Management)                                    3(2-2-5)
    02037412   คุณภาพของผลไม้และผักสด(Quality of Fresh Fruits and Vegetables)      3(2-2-5)
    02037413   ธุรกิจพืชสวน(Horticulture Business)                                                   3(3-0-6)
    02037421   เทคโนโลยีการผลิตผัก(Technology of Vegetable Production)                 3(2-2-5)
    02037422   การจัดการการผลิตผัก(Vegetable Production Management)                   3(2-2-5)
    02037423   การผลิตผักเพอื่ออุตสาหกรรม(Vegetable Production for Food Industry)   3(2-2-5)
    02037424   การผลิตเห็ด(Mushroom Production)                                                  3(2-2-5)
    02037425   การปลูกพืชสวนโดยไม่ใช้ดิน(Soilless Culture of Horticultural Crops)        3(2-2-5)
    02037431   ไม้ดอก(Floriculture)                                                                        3(2-2-5)
    02037432   ไม้ประดับ(OrnamentalPlants)                                                            3(2-2-5)
    02037433   วิทยาการกล้วยไม้(Orchidology)                                                          3(2-2-5)
    02037438   วัสดุพืชพันธุ์(Plant Materials)                                                             3(2-2-5)
    02037441   ไม้ผลเขตร้อน(Tropical Fruits)                                                            3(2-3-6)
    02037442   ไม้ผลเขตกึ่งร้อน(SubtropicalFruits)                                                     3(2-2-5)
    02037443   วิทยาการไม้ผล (Pomology)                                                                3(2-3-6)
    02037444   การจัดการสวนไม้ผล(Orchard Management)                                         3(2-3-6)
    02037445   การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสวนไม้ผล(Entrepreneurship in Orchard Business)    3(3-0-6)
    02037454   การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน (Plant Growth Regulators in Horticulture)   3(2-2-5)
    02037455   หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช(Principles of Plant Tissue Culture)             3(3-0-6)
    02037461   อนุกรมวิธานพืชสวน (Systematics of Horticultural Crops)                         3(2-3-6)
    02037462   พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม (Environmental Horticulture)                           3(2-2-5)
    02037463   การออกแบบจัดสวน (LandscapeDesign)                                                 3(2-3-6)
    02037464   การจัดการตกแต่งสถานที่ (LandscapeManagement)                                  3(2-3-6)
    02037481   เทคโนโลยีของเมล็ดพันธุ์พืชสวน (Seed Technology of Horticultural Crops)  3(2-3-6)
    02037482   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน(Postharvest Technology of Horticultural Commodities)3(2-3-6) 
    02037492   การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยพืชสวน(Computer Application for Horticultural Research)    3(2-2-5)
    02037496   เรื่องเฉพาะทางพืชสวน(Selected Topics in Horticulture)                             1-3

2.3.2 สำหรับนิสิตที่เรียนแผนปกติ ให้เรียนอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
    02037491เทคนิควิจัยทางพืชสวน (Research Technique in Horticulture)   3(2-2-5)
    02037498ปัญหาพิเศษ (Special Problems)                                      3(0 -3-2) 

2.3.3 สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาให้เรียนอีก 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้          
   02036390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(Cooperative Education Preparation)   1(1-0)
    02036490สหกิจศึกษา (Cooperative Education)                                6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า                  6                หน่วยกิต 

สาขาวิชาพืชสวน  02037xxx
เลขสองตัวหน้า (02) หมายถึง รหัสวิทยาเขต
เลขตัวที่สาม-ห้า (037) หมายถึง วิชาในสาขาวิชาพืชสวน
 เลขสามตัวหลัง  มีความหมายดังนี้
เลขตัวหน้า  หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขตัวกลาง  มีความหมายดังนี้
       0   หมายถึง   กลุ่มวิชาสำหรับนิสิตนอกสาขาวิชา
       1   หมายถึง   กลุ่มวิชาพืชสวนทั่วไป
       2   หมายถึง   กลุ่มวิชาผัก
       3   หมายถึง   กลุ่มวิชาไม้ดอกไม้ประดับ
       4   หมายถึง   กลุ่มวิชาไม้ผล            
       5   หมายถึง   กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
       6   หมายถึง   กลุ่มวิชาพืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม
       7   หมายถึง   กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช
       8   หมายถึง   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและเมล็ดพันธุ์
       9   หมายถึง   กลุ่มวิชาฝึกงาน สัมมนา ปัญหาพิเศษ และการวิจัย
เลขตัวท้าย   หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
แนวทางการจัดรายวิชาเรียน หลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน

ตัวอย่างแผนการศึกษา : สาหรับนิสิตสาขาวิชาพืชสวนที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่1                           หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01403111    เคมีทั่วไป                                                             4(4-0-8)
01403112   เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ                                            1(0-3-2)
01424111   หลักชีววิทยา                                                          3(3-0-6)
01424112   ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ                                              1(0-3-2)
01999011   อาหารเพื่อมนุษยชาติ                                                3(3-0-6)
02036111   เกษตรศาสตร์ทั่วไป                                                  1(1-0-2)
02036231   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่                           2(2-0-4)
02999144   ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย                             1(1-0-2)
01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา                                                    1(0-2-1)
                    รวม                                                                  17(14-8-33)

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่2                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01371111   สื่อสารสนเทศ                                                         1(1-0-2)
01403221   เคมีอินทรีย์                                                             4(4-0-8)
01403222   เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ                                           1(0-3-2)
01420119   ฟิสิกส์อย่างสังเขป                                                    3(3-0-6)
02036271   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน                         2(2-0-4)
01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา                                                     1(0-2-1)
01355xxx    ภาษาอังกฤษ                                                          3( -  - )
                    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        3( -  - )
                    รวม                                                                  18( -  - )

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่1                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01401114    พฤกษศาสตรท์ทั่วไป                                                3(2-3-6)
01402311    ชีวเคมีI                                                                 2(2-0-4)
01402312    ชีวเคมีI ภาคปฏิบัติการ                                              1(0-3-2)
02034111    ปริทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร                  2(2-0-4)
02036221    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์                             3(3-0-6)
02036261    วิทยาศาสตร์ทางดิน                                                  3(2-3-6)
02036299    การฝึกงานเบื้องต้น                                                   2(0-10-5)
                   01355xxx    ภาษาอังกฤษ                                        3( -   - )
                                   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3( -   - )
                                   รวม                                                    22( -   - )

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่2                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01401351   สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช                                              3(2-3-6)
01419211   จุลชีววิทยาทั่วไป                                                        3(3-0-6)
01419214   จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ                                      1(0-3-2)
02037311   หลักการพืชสวน                                                          3(3-0-6)
02037312   ปฏิบัติการพืชสวน                                                        1(0-3-2)
01355xxx    ภาษาอังกฤษ                                                             3( - - )
                    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      3( - - )
                    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           3( - - )
                    รวม                                                                     20( - - )

ปีที่3 ภาคการศึกษาที่1                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01416311   หลักพันธุศาสตร์                                                         3(3-0-6)
01416312   พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ                                             1(0-3-2)
01422111   หลักสถิติ                                                                  3(3-0-6)
02036211   การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร             3(3-0-6)
02036241   กีฏวิทยาเบื้องต้น                                                        3(2-3-6)
02037371   หลักการขยายพันธุ์พืช                                                  3(2-2-5)
                   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา                                     3( - - )
                   รวม                                                                      19( - - )

ปีที่3 ภาคการศึกษาที่2                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01422311   การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์            3(2-2-5)
02036251   อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร                                  3(2-3-6)
02036281   โรคพืชวิทยาเบื้องต้น                                                     3(2-3-6)
02037451   สรีรวิทยาของพืชสวน                                                     3(2-2-5)
02037499   การฝึกงานเฉพาะด้านพืชสวน                                           3(0-10-5)
วิชาเฉพาะเลือก                                                                             3( -   - )
รวม                                                                                          18( -   - )

ปีที่4 ภาคการศึกษาที่1                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02037471   หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน                                           3(2-2-5)
                    วิชาเฉพาะเลือก                                                         9( - - )
                    วิชาเลือกเสรี                                                             3( - - )
                    รวม                                                                       15( - - )

ปีที่4 ภาคการศึกษาที่2                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02037497   สัมมนา                                                                          1
                    วิชาเฉพาะเลือก                                                         3( - - )
                    วิชาเลือกเสรี                                                             3( - - )
                    รวม                                                                        7( - - )

ตัวอย่างแผนการศึกษา : สาหรับนิสิตสาขาวิชาพืชสวนที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่1ภาคการศึกษาที่1                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01403111    เคมีทั่วไป                                                                 4(4-0-8)
01403112   เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ                                                1(0-3-2)
01424111   หลักชีววิทยา                                                              3(3-0-6)
01424112   ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ                                                  1(0-3-2)
01999011   อาหารเพื่อมนุษยชาติ                                                    3(3-0-6)
02036111   เกษตรศาสตร์ทั่วไป                                                       1(1-0-2)
02036231   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่                                2(2-0-4)
02999144   ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย                                  1(1-0-2)
01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา                                                         1(0-2-1)
                    รวม                                                                      17(14-8-33)

ปีที่1ภาคการศึกษาที่2                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01371111   สื่อสารสนเทศ                                                             1(1-0-2)
01403221   เคมีอินทรีย์                                                                4(4-0-8)
01403222   เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ                                              1(0-3-2)
01420119   ฟิสิกส์อย่างสังเขป                                                       3(3-0-6)
02036271   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชสวน                            2(2-0-4)
01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา                                                        1(0-2-1)
01355xxx    ภาษาอังกฤษ                                                             3( - - )
                    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                           3( - - )
                    รวม                                                                      18( - - )

ปีที่2ภาคการศึกษาที่1                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01401114      พฤกษศาสตร์ทั่วไป                                                  3(2-3-6)
01402311      ชีวเคมีI                                                                 2(2-0-4)
01402312      ชีวเคมีI ภาคปฏิบัติการ                                              1(0-3-2)
02034111      ปริทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร                  2(2-0-4)
02036221      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์                             3(3-0-6)
02036261      วิทยาศาสตร์ทางดิน                                                  3(2-3-6)
02036299      การฝึกงานเบื้องต้น                                                   2(0-10-5)
01355xxx       ภาษาอังกฤษ                                                          3( -   - )
                   วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                            3( -   - )
                   รวม                                                                    22( -   - ) 

ปีที่2ภาคการศึกษาที่2                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01401351   สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช                                                3(2-3-6)
01419211   จุลชีววิทยาทั่วไป                                                          3(3-0-6)
01419214   จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ                                        1(0-3-2)
02037311   หลักการพืชสวน                                                            3(3-0-6)
02037312   ปฏิบัติการพืชสวน                                                          1(0-3-2)
01355xxx    ภาษาอังกฤษ                                                               3( - - )
                    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         3( - - )
                    วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                              3( - - )
                    รวม                                                                       20( - - )

ปีที่3ภาคการศึกษาที่1                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01416311   หลักพันธุศาสตร์                                                          3(3-0-6)
01416312   พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ                                              1(0-3-2)
01422111   หลักสถิติ                                                                   3(3-0-6)
02036211   การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร              3(3-0-6)
02036241   กีฏวิทยาเบื้องต้น                                                         3(2-3-6)
02037371   หลักการขยายพันธุ์พืช                                                  3(2-2-5)
                 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา                                       3( - - )
                    รวม                                                                     19( - - )

ปีที่3ภาคการศึกษาที่2                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01422311    การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์         3(2-2-5)
02036251    อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร                               3(2-3-6)
02036281    โรคพืชวิทยาเบื้องต้น                                                  3(2-3-6)
02037451    สรีรวิทยาของพืชสวน                                                  3(2-2-5)
02037499    การฝึกงานเฉพาะด้านพืชสวน                                        3(0-10-5)
วิชาเฉพาะเลือก                                                                             3( -   - )
                  รวม                                                                         18( -   - )

ปีที่4ภาคการศึกษาที่1                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

02036390    การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                    1(1-0-2)
02037471    หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน                                          3(2-2-5)
02037497    สัมมนา                                                                      1
                  วิชาเฉพาะเลือก                                                           5( -  - )
                  วิชาเลือกเสรี                                                               6( -   - )
                 รวม                                                                          16( -   - )

ปีที่4ภาคการศึกษาที่2                  หน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
02036490      สหกิจศึกษา                                                               6

รวม                                                                                             6