การเสียบยอด เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืช โดยได้อธิบายวิธีการขยายพันธุ์
โดย นายวันชาติ  นิติพันธุ์  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์