คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง"ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี (Richmond Stylish Convention Hotel) จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562

สามารถดาวน์โหลดและอ่านเรื่องเต็มได้ที่  http://hort.ku.ac.th/nhc2019/

   https://www.facebook.com/18thnhc2019/